Tài liệu
  • [ Download ] - Từ ngày 01-7-2012 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành
  • [ Download ] - Từ ngày 01-7-2012 Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành
  • [ Download ] - Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
  • [ Download ] - Nghị định 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
  • [ Download ] - TTLT số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
  • [ Download ] - Nghị định 110/2004/NĐ-CP Về công tác văn thư