Chính trị - Xã hội
Cập nhật: 17h48 - 07/09/2012
Thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài còn hạn chế
Cập nhật: 17h48 - 07/09/2012
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đã tổ chức sơ kết công tác thông tin đối ngoại sáu tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Báo cáo do ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trình bày tại hội nghị nêu rõ những tháng đầu năm nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thông tin đối ngoại.

Mặc dù vậy, các hoạt động thông tin đối ngoại trong cả nước tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, bài bản và đạt được một số kết quả trên tất cả các mặt như quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đấu tranh dư luận trên các lĩnh vực quan trọng, công tác ngoại giao chính trị, lĩnh vực dân chủ nhân quyền, công tác tuyên truyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo...

Các đại biểu tại hội nghị đã nhất trí xác định những vấn đề còn tồn tại trong công tác thông tin đối ngoại như thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài còn hạn chế, thông tin đối nội và đối ngoại chưa gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt là ở những lĩnh vực nhạy cảm như tôn giáo, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ..

Ngược lại, thông tin từ thế giới vào Việt Nam cũng còn thiếu chọn lọc, có lúc chưa đúng định hướng; vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của báo chí quốc tế có tư tưởng tích cực chưa được khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 còn chậm. Các tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại chưa đi vào hoạt động thực chất; nhóm chuyên gia về thông tin đối ngoại chưa được xúc tiến thành lập.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm nay, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của mình; các tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo cần sớm hoàn thành việc xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013; phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cần tập trung xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại đồng thời hoàn thành việc khảo sát về công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo tình hình, tăng cường nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối và nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước; gắn kết chặt chẽ hơn nữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, nhằm củng cố sự đồng thuận xã hội và tranh thủ hơn nữa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngoài ra, công tác đấu tranh dư luận trên các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm cũng cần được đặc biệt chú trọng.

Cùng chuyên mục