Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

 LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

STT

Tên Ngành

Mã Ngành

1

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

Chi tiết: Trung chuyển hàng hóa trong vùng nội thủy cảng bằng sà lan.

5022 (chính)

2

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

4933

3

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Chi tiết: Cứu hộ ôtô.

5221

4

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vậnt ải đường thủy.

Chi tiết: Cứu hộ tàu biển

5222

5

- Dịch vụ hàng hải

- Quản lý khai thác cảng biển Vũng Rô.