Tài chính năm 2014
Ngày công bố:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (Tại đây)

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2014 (Tại đây)

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DN 2014 (Tại đây)

 

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 2014 (Tại đây)

Q.ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DN NĂM 2014 ( Tại đây)