Tài chính năm 2013
Ngày công bố:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN (Tại đây)

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2013 (Tại đây)

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DN 2013(Tại đây)

 

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VC QUẢN LÝ 2013.(Tại đây)