Biểu đồ lượng hàng hóa qua cảng

Năm

2011

2012

2013

2014

Sản lượng (tấn)

417.446,71

399.874,65

482.688,61

528.705,24

Lượt tàu (tàu)

338

295

319

400

Biểu Đồ Sản Lượng Hàng Hóa Và Lượt Tàu Của Vũng Rô Port.